вторник, 5 декември 2017 г.

ЙОРДАН КАНАЗИРЕВСъдът обяви "Балканстрой инженеринг груп" в неплатежоспособност . Компанията има множество обществени поръчки, чието изпълнение се поставя под въпрос.


29.05.2016Изпълнителят на множество обществени поръчки "Балканстрой инженеринг груп" е обявен от съда в неплатежоспособност заради просрочени плащания по облигационна емисия и невърнати банкови кредити за общо над 38.2 млн. евро. Датата, спрямо която всички сделки с имущество, извършвани от компанията, могат да бъдат атакувани като невалидни, е 31 март 2014 г., когато според тройната счетоводна експертиза трайно и необратимо е настъпила неплатежоспособността. Ако не падне на втора инстанция, решението на съда в Благоевград предвижда в предприятието да влезе синдик, който да започне да събира масата на несъстоятелността, за да я подели между кредиторите. Заинтересовани от това тя да е максимално голяма, за да приберат поне част от търсените средства, са пенсионни фондове, банки, търговски контрагент.Опашка от кредитори


Делото срещу строителната компания е образувано от пенсионни фондове на "Алианц", "ДСК Родина" и "Алианц банк България", които през 2006 г. са инвестирали средства, купувайки корпоративни облигации, издадени от "Балканстрой". Емисията е за 5 млн. евро, които следва да се издължат за срок от 60 месеца. Малко по-късно започват проблемите в обслужване на това задължение, като кредиторите на няколко пъти се събират и дават отсрочки на дружеството. На 7 септември 2014 г. то прави плащане от 50 хил. евро, след което спира да обслужва задължението към облигационерите. Ето защо всички те се възползват от правото си да поискат обратно изкупуване на притежаваните от тях книжа на цена, равна на внесената емисионна стойност плюс натрупаната лихва. Длъжникът не удовлетворява исканията им и сам признава непогасени изискуеми парични задължения по облигационната емисия за 10.5 млн. лв.

Впоследствие към иска на облигационерите се присъединява и ОББ, която през годините е подкрепяла "Балканстрой" със заеми и гаранции, за да може дружеството да участва в търгове и да финансира дейността си. Пред съда банката предявява дължими суми за общо 36.7 млн. евро, което я нарежда като най-голям кредитор. Тя също е предприела навременни действия срещу длъжника, след като анексите, с които са предоговаряни задълженията, не успяват да проработят и той да започне да погасява заемите. Така датата на първото просрочие, 31 март 2014 г., е моментът, от който ОББ иска от съда "Балканстрой инженеринг груп" да бъде обявена в неплатежоспособност. Това се приема и от съда, макар че облигационерите искат малко по-ранна дата - 7 март.

Съдът приема за основателен и иска за влизане в процедура по несъстоятелност на "Балканстрой", отправен от контрагент на компанията - "Престиж бизнес 93". През февруари 2014 г. той е извършил доставка на стоки и услуги за 17 хил. лв., които са фактурирани, но неплатени от длъжника.

Битката пред съда

За да изясни обстоятелствата по делото, съдът е назначил и изслушал тройна счетоводна експертиза, която потвърждава твърденията на ищците - още през 2014 г. "Балканстрой" е в пълна зависимост от кредиторите си. Дружеството работи с 95.8% привлечен капитал, като на 1 лв. собствен капитал съответстват по 23 лв. задължения. Към 31 декември 2014 г. предприятието е декапитализирано и в качеството му на длъжник е неспособно да изплаща краткосрочни задължения с наличните краткотрайни активи. Това води до трайна и необратима неплатежоспособност, категорични са експертите пред съда.

Те помагат на магистратите да отхвърли като неоснователни и претенциите на длъжника, че това не е така, а също и че има кредитори, които имат право да прередят банката и пенсионните фондове при осребряването на масата на несъстоятелността. Като аргумент за подобряване на финансовото си състояние от "Балканстрой" изтъкват намаляване на задлъжнялостта, което постигат на хартия чрез връщане на част от кредит към Пощенска банка. Освен това в счетоводния баланс записват приходи от продажби на недвижими имоти, но експертите забелязват, че те са от публична продан и че реално не влияят върху задлъжнялостта, тъй като просто един кредитор е сменен от друг. Паралелно с това "Балканстрой" се опитва да подобри показателите си за ликвидност, като формално продава акции на дъщерни предприятия и създава вземания за фирмата. Прави впечатление, че купувачът е все един и същ - офшорката "Инвенто бизнес корп", регистрирана на остров Тортола, Британски Вирджински острови, което навява съмнения, че е свързано лице.

Дружеството се опитва да оспори и това, че има задължения по записи на заповеди, издадени от дъщерните му предприятия "Техногипс" и "Пирин голф холидейз", но съдът не приема доводите. Така с решение от 26 май "Балканстрой инженеринг груп" е обявено в неплатежоспособност с начална дата на несъстоятелността 31 март 2014 г. Назначен е синдикът Мариян Нейков, на когото се поставя задача да събере и предостави информация за всички плащания над 1200 лв., извършвани в срок от 6 месеца преди датата на неплатежоспособността, да състави списък на извършените плащания за срок от една година преди тази дата, да изготви декларация за вещите, имуществените права и вземанията, както и списък с имената и адресите на длъжниците на "Балканстрой". Особено важна обаче ще бъде работата на синдика по разваляне на сделки с имущество, извършвани от компанията след датата на несъстоятелността, тъй като това би могло да помогне на кредиторите да си възстановят поне част от вземанията. Иначе по последен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г. дружеството има активи за 247.2 млн. лв.

Какво става с поръчките

Решението на Благоевградския окръжен съд подлежи на протест пред по-горна инстанция в едноседмичен срок. Ако Софийският административен съд потвърди несъстоятелността, би следвало процедурата да поеме по обичайния модел, което поставя въпроса как "Балканстрой" ще изпълнява ангажимента си по обществените поръчки, които е спечелил. Дружеството работи по следващия метродиаметър на софийското метро, показва справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Съвсем наскоро, през януари тази година, то е получило и поръчка за изграждане на част от канализационната мрежа в Бургас за повече от 2 млн. лв., които ще се платят с публични средства.

Според фирмените регистри собственици на компанията са Йордан Каназирев и братята Николай и Костадин Калоянови, които притежават равни дялове в "Балканстрой инженеринг груп", както бе преименувано "Балканстрой".


В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Явор Нинов .
Няма коментари:

Публикуване на коментар