понеделник, 27 февруари 2017 г.

ДИЛЯН БЕНОВСКИ


МАФИЯ УПРАВЛЯВА ГРАД КНЕЖА!? ДЕЙЛИ ПРЕС РАЗКРИВА ПЪКЛЕНА СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА 1 МЛН В ОБЩИНАТА!!!

Поредното безумие в България! Преди дни в редакцията на първият български таблоид Дейли Прес постъпи сигнал от наши читатели от град Клрежа област Плевен. Автор на сигнала е местният жител Георги Дишовски и има за цел да търси обществената справедливост от едно феодално управление. От година и повече насам град Кнежа се управлява от един кмет с име Илийчо Лачовски. Според автора на сигнала поставено лице на местната олигархия, чийто екип е изграден от интересчии и схемаджии чиято единствена цел видимо е да се правят пари на гърба на общината. В Общински съвет Кнежа през 2015 г. е избран за общински съветник г-н Дилян Сашов Беновски, пишат ни нашите читатели от град Кнежа. Към настоящия момент г-н Дилян Сашов Беновски изпълнява длъжността прокурист и материално отговорно лице /МОЛ/ във фирма „Димакс СОД” ООД, ЕИК-202809611 със съсобственик и управител Наделина Николаева Беновска – съпруга на г-н Беновски. С Договор №2/01.12.2015 г., сключен между „Аспарухов вал” ЕООД с ЕИК-816088636 /дружеството е 100% собственост на Община Кнежа/ и „Димакс СОД” ООД са поети ангажименти от страна на „Димакс СОД” ООД, срещу заплащане за „Осигуряване на сигнално-охранителна дейност” на обекти собствеността на „Аспарухов вал” ЕООД. Прилагам Ф-ра №3000002403/2016 г. за платени суми от „Аспарухов вал” ЕООД към „Димакс СОД” ООД, която фактура е част от ежемесечно издавани такива. В същото време г-н Дилян Сашов Беновски, в качеството си на общински съветник е гласувал в Общински съвет на Община Кнежа, Решение №105/31.03.2016 г., като е гласувал поименно за приемане на отчета на ВиК „Аспарухов вал” ЕООД и е подкрепил /поименно със ..ЗА”/, печалбата на дружеството да не се разпределя, а да остане във ВиК като резерв, и по този начин да бъдат осигурени финансови средства за заплащане на дължимите от „Аспарухов вал” ЕООД на „Димакс СОД” ООД суми, които суми влизат в сметките на „Димакс СОД” ООД, собственост на съпругата на Дилян Сашов Беновски.
При вземане на Решение №105/31.03.2016 г. на Общински съвет Кнежа, г-н Дилян Сашов Беновски, е гласувал /поименно/ за приемане на отчета на „Кнежа газ” ООД, /дружество с над 70% общинско участие/, като е подкрепил /поименно със „ЗА”/, приемане на отчета за дейността за 2015 г. Това дружество с общинско участие също възмездно се охранява от „Димакс СОД” ООД.


Кой превръща община Кнежа в бастиот на мафията?


„Димакс СОД” ООД срещу заплащане осъществява охрана и на други обекти на територията на Община Кнежа, които са собственост както на общината, така и обекти собствени или стопанисвани от второстепенни разпоредители с бюджетни средства, каквито са: училища, детска градина ОДЗ „Огнян Михайлов”-Кнежа, ОДЗ с. Бреница, ОДЗ с. Еница/, Детска ясла – Кнежа, читалище „Борба” – Кнежа, както и читалищата в селата, болница спортна зала и др. обектиГ-н Дилян Сашов Беновски, в качеството си на общински съветник е гласувал в Общински съвет на Община Кнежа, Решение №60 по протокол №8/29.01.2016 г., поименно със „ЗА”, за приемане бюджета за 2016 г. на Община Кнежа. По този начин г-н Беновски е гласувал и за насочване на средства към структури /читалища, детски градини, детски ясли, общински първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства/, с които „Димакс СОД” ООД е в договорни отношения, и от които фирмата собственост на съпругата му получава парични средства.

Г-н Дилян Сашов Беновски е гласувал в Общински съвет на Община Кнежа, Решение №184 по протокол №19 от 10.06.2016г., като е гласувал поименно със „ЗА”, да бъде поет общински дълг на стойност – 1 000 000 лева. Мотиви: ”…………..;осигуряване на оборотни средства за разплащания към доставчици, за издръжка на местните дейности, в т.ч. издръжка на детските градини и детска ясла, и за други текущи разходи за осъществяване на публичните функции на Общината;”. По този начин той е гласувал, чрез кредит /поет общински дълг/ от страна на Община Кнежа, да бъдат осигурени финансови средства за издръжка на детските градини и детска ясла, и за други текущи разходи на общината, като по този начин е обезпечил и заплащането на дължимите към „Димакс СОД” ООД суми.

Независимо, че г-н Дилян Беновски е подал декларации по чл. 12, т.1 и т. 2 от ЗПУКИ, след гласуване на цитираните по-горе Решения спрямо него възниква конфликт на интереси, тъй като осъществяването на дейността на „Димакс СОД” ООД, безспорно се извършва в негов частен интерес, изразяващ се в получаване на облаги и е обусловен от факта, че той изпълнява функциите на прокурист във фирмата, чиято собственост принадлежи на свързано с него лице, а именно съпругата му Наделина Николаева Беновска

Уважаеми дами и господа читатели на Дейли Прес, въпреки че срещу г-н Дилян Беновски вече е подаван друг сигнал, по който производството е прекратено, аз Ви моля да оповестите на шероката си аудотиря тази несправидливост и пасивността на институциите.

Уникална държава, ще кажем клиширано ние от Дейли Прес. Сигнала на господин Дишовски ще бъде прерпратин до главния прокурор на републиката чрез нашите партьори от „Асоциация Активно гражданско общество“ . Тук е мястото обаче да попитаме Йлийчо от Кнежа  – що си затваряш очите за тази откровена несправидливост? И ти ли си в схемата? Как така общински съветник гласува пари които да влязат в сметките на фирмата му? За това в Рпумъния се лежи в затовра а в град Кнежа се лежи по луксозни вили и хотели в Плевен. Но за последното очаквайте скоро подробности…

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Стефан Хаджиниколов


Няма коментари:

Публикуване на коментар